Blogg

Här hittar du inspiration och information om mångt och mycket som rör trädgård.

Hållbarare trädgårdar

Konceptet ”Hållbarare trädgårdar” är framtaget för Dig  som önskar göra en extra insats för din allra närmaste utemiljö och stärka den biologiska mångfalden.

Begreppet biologisk mångfald kan förklaras som variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, både inom- och mellan arter och ekosystem. Vad kan man egentligen göra i det lilla för att hjälpa naturen? – En hel del!

 Ekosystemtjänster kallar vi det som naturen producerar och ger oss människor. Livsviktiga exempel är syre och dricksvatten. Frukt, bär och svamp andra goda exempel. Naturen bjuder även dagligen in till rekreation och samvaro i skog och mark. Träden skyddar mot översvämning och erosion. Genom fotosyntesen tar växterna hand om koldioxid. Vattnets kretslopp, näringstillförsel genom djur- och mikroorganismer samt pollinering är stödjande system som håller allt samman.

Försämrad livsmiljö för växter, djur och svampar, för få arter, samt invasiva växter utgör några av hoten mot den biologiska mångfalden. Dessa hot kan vi aktivt motverka genom att skapa en god livsmiljö för både växter, djur och mikroorganismer i vår egen trädgård. Läs mer nedan hur det kan gå till.

Jord/Kretslopp:

Målet är att använda så mycket av trädgårdens egna material som möjligt till ny jord. Detta kan göras t.ex. via en egen kompost eller med Bokashi*. Den jord som tillförs utifrån ska vara ekologisk och vi arbetar med att tillföra organiskt material från trädgården för att gynna mikrolivet och tillföra näring.

Biokol/Kolsänka:    

För att öka bindningen av näring och koldioxid i jorden arbetar vi med biokol.   Biokol är en produkt av organiskt material, såsom t.ex. ved, som hettats upp i höga temperaturer i en syrefattig miljö. Denna process kallas pyrolys. I och med den syrefattiga förbränningen övergår inte allt kol till koldioxid utan koldioxiden binds kvar i kolbitarna. Koldioxiden i biokolet har en halveringstid på närmare 1 000 år. Genom att tillföra näring till biokolet och blanda ner i jorden får man många fördelar. Dels får man en näringsbank som växterna kan ”äta” av under mycket lång tid, dels blir jorden blir porösare vilket gör att vatten och syre hålls kvar lättare och kan tas upp enkelt av växterna. Övergödning och urlakning minskar. Mikrolivet gynnas. Bindning av koldioxid i marken genom kolsänkor bidrar till att minska den fria koldioxiden i luften.

Växtval:    

Växter väljs med målet att gynna den biologiska mångfalden genom att tänka på att ha blomning i trädgården från mycket tidigt på året till sent på hösten. Vi vill erbjuda mycket mat åt våra pollinerare särskilt under de känsliga första och sista perioderna på året. När det gäller buskar och träd väljs enbart E-plantor* och för perenner av högsta härdighet, dokumenterat friska plantor som klarar vårt svenska klimat år från år.

Mykorrhiza:

Mykorrhiza* är ett nätverk av mikroskopiska svamptrådar (hyfer) som fungerar i symbios med växtens rötter. De ger växterna ökad motståndskraft mot miljöstress och skydd mot växtpatogener. I utbyte får svampen de sockerarter den behöver från växterna. De mikroskopiska trådarna skapar en barriär mellan jorden och växten, reglerar vattenkonsumtionen under heta dagar och fångar upp fler näringsämnen än vad rötterna själva skulle klara av att ta upp ur jorden. De fungerar som ett extra rotsystem. Mykorrhiza tillförs i jorden, nära växtens rötter, vid planteringen.